bg

Pumpurs midi ar malam

Projekts PuMPuRS (SAM 8.3.4.)

IKVD īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" mērķis - mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu. Galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīgas palīdzības sniegšana, bet ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Rēzeknes 6.vidusskola projektā piedalās kopš 2018./2019.māc.gada. 2019./2020.māc. gadā projekta īstenošanā iesaistīti 15 skolēni no 5. līdz 11.klasei, un konsultatīvo atbalstu sniedz 12 skolas pedagogi.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Ko iegūst pedagogi?

  • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams
  • Profesionālās kompetences pilnveidi
  • Seminārus
  • Supervīzijas
  • Darbnīcas
  • Konferences
  • Metodiskos atbalsta līdzekļus
  • Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai