bg

Projekta pasakumi 

 

Projekta jaunumi:

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0./16/I/001 tiks pagarināts līdz 2021. gada 30. decembrim.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:

•             karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;

•             profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;

•             pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

Finansējums KAA pasākumiem tiek piešķirts tikai 7.-12.klašu skolēniem. Pasākumu nodrošināšanai piešķirtā summa uz vienu skolēnu ir 3 EUR.

Finansējumu no projekta līdzekļiem varēs plānot tikai šādiem KAA pasākumiem:

•             pasākumi karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā skolās,

•             pasākumi tautsaimniecībā pieprasītāko nozaru iepazīšanai,

•             pasākumi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai,

•             pasākumi izglītības iespēju izpētei,

•             pasākumi vecākiem bērnu karjeras attīstības atbalstam.

Akcentēts PKK individuālais darbs ar skolēnu (izpēte, konsultācijas, atbalsts izvēļu izdarīšanai, piem. individuālo grozu izvēle vidusskolā u.c.).

 

Eiropas Savienības fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0./16/I/001.

Projekta darbību īstenošanas termiņš: līdz 2020.gada 31 decembrim.

Projekta finansējums: 21 645 410 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai     skaitā:              

                                       18 398 598 EUR - ESF finansējums;

                                      3 246 812 EUR - valsts budžeta finansējums.

Finansējums katrā projekta ieviešanas gadā var mainīties. Tas tiek piešķirts atkarībā no izglītojamo skaita projektā iesaistītajās (izmēģinājumskolās) un neiesaistītajās izglītības iestādēs.

2018/2019 mācību gadam Rēzeknes 6.vidusskolai tika piešķirts 4.998 EURO ( 8,50 EUR uz vienu izglītojamo), izejot no izglītojamo skaita.

Atbildīgais par projekta īstenošanu Rēzeknes 6.vidusskolā: pedagogs karjeras konsultants Jolanta Stirāne

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iespējām un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Projekta darbības:

1.Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

   2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.

4. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatvia, EuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.

5. Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana dalībai starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos un dalības nodrošināšana.

6. Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

7. Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

8. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Sadarbības partneri:

  1. Valsts izglītības satura centrs;

2.   Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju;

3. Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”.