bg

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanāsun attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli,analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras vadības prasmes ir vadošās individuālās prasmes, kas palīdz izprast, plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai.

Tās attiecas uz nepieciešamajām prasmēm, lai atrastu sev izglītības virzienu un nodrošinātu sev darbu un lai sekmīgi veidotu personīgo dzīvi.

Karjeras izglītības īstenošanas pamatprincipi

• Karjeras izglītība ir izglītības sastāvdaļa.

• Karjeras izglītība ir visas izglītības iestādes atbildība.

• Ievērotas vecumgrupu intereses un vajadzības.

• Mērķi — objektīvi un sasniedzami; pasākumi — īstenojami.

• Pasākumi ir orientēti uz zināšanu un prasmju apguvi.

Karjeras izglītības programma

Noderīgas saites:

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/info_tiklu_sadalas/

http://www.niid.lv/ - nacionāla izglītības iespēju datubāze

http://ec.europa.eu/ploteus
Mācīšanās/studiju iespēju meklētājs, informācija par studiju apmaiņas programmām, izglītības sistēmu apraksti, ar pārcelšanos uz citu valsti saistītie jautājumi.

Hochschulkompass - Vācijas Augstākās izglītības kompass

http://www.hochschulkompass.de/

Informācijas par augstākās izglītības iestādēm un studiju programmām Vācijā.

Austrian Exchange Service (ÖAD) - Austrijas apmaiņas programmu serviss

http://www.oead.ac.at/

Informācija par studiju iespējām Austrijā.

Krievijas Federācijas Izglītības ministrijas Nacionālā Akreditācijas aģentūra

http://www.nica.ru/

Informācijas par studiju iespējām Krievijā.

NVA Karjeras pakalpojumi

http://www.nva.gov.lv/pkiva/

Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties).

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)

http://www.nva.gov.lv/

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas.